ක්ෂය නොවූ ක්‍ෂය රෝගය රෝගයට මුල බැක්ටීරියාවකි. Mycrobacterium Tuberculosis නම් වූයේ එම බැක්ටීරියාවයි. මෙය නිවැරදිව සොයා ගනු ලැබූයේ 1882 මාර්තු…
Continue Reading