දියවැඩියාව හා ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව දියවැඩියාව බෝ නොවන රෝගයකි. නිට්ටාවටම සුව කිරීමේ අවස්ථාද නැත. රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කිරීමට ස්වභාවයෙන්ම…
Continue Reading