කුඩා දරුවෙක් කාසියක් ගිලදැමුවොත්, කල යුත්තේ කුමක්ද ?.   මෙවැනි අවස්ථාවකදී කාසිය ගමන් කරන්නේ ගලනාලයටයි. කාසිය ලොකු නිසා ස්වාසනාලයට…
Continue Reading