මිතුරන් තෝරා ගැනීමේදී හදිස්සි නොවී නියම මිතුරන් පමණක් තෝරා බේරා ගැනීමට උපාකර වෙන මිමි කීපයක් මෙසේ ත්‍රිපිටකය ආශ්‍රයෙන් ගෙනහැර දක්වන්නෙමු.…
Continue Reading