විශ්වාස නොකළ යුතු අය. වරක් වරදක් කළ තැනැත්තා - බොරු කියන්නා - හැම විටම තමා ගැනම බලන්නා - ගත් ණය…
Continue Reading