ශ්‍රී ලංකාව තුල කාන්තාවන් අතර තුන්වන (3) ස්ථානයට බහුල පිළිකා රෝගය ගැබ්ගෙල පිළිකා ව බව සෞඛ්‍ය අංශ මගින් හදුනාගෙන ඇත. "හියුමන් පැපිලෝමා" (Human Papiloma Virus) වෛරසය මෙමෙ රෝගී තත්වයට හේතුවයි.…
Continue Reading