අංක තුනේ ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංක | Three Digits Telephone Numbers

110

ගිනි නිවීමේ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව. හදිසි ගිනි නිවීමේ හා හදිසි අනතුරු ගිලන් රථ සේවා සදහා.

(Fire and Rescue Ambulance Service)

114

යුද හමුදා මෙහෙයුම් ඇමතුම් ඒකකය. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබද තොරතුරු ලබාදීම.

(To report information on explosives)

118

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබද මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබද තොරතුරු ලබාදීම.

(National Help Desk)

117

ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්‌ථානය. හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් දැනුම් දීම සදහා.

(Disaster Management Call Centre)

119

ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව. පොලිස් හදිසි ඇමතුම් සේවාව.

(Police Emergency Service)

 

අංක හතරේ කෙටි ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංක | Four Digits Telephone Numbers

1900
විදුලි සංදේශ සේවාව පිළිබද පැමිණිලිවිදුලි සංදේශ නයාමන කොමිෂන් සභාව.
(Customer Care Hot Line for matters related to telecommunications sector)
1901
 Complaints regarding electricity service
1905
Hot Line of Investigation & Monitoring Unit
1909
IMEI Verification System
1910
Hot Line for reporting Power supply breakdowns (LECO Areas)
1911
To provide information & obtain complaints regarding examinations conducted by Dept. of Examinations
1912
To provide tourism related information to tourists and general public
1919
Government Information Center
1920
Agricultural Services Center
1922
Customer Care Hot Line of State Mortgage & Investment Bank
1929
Child Help Line
1933
Hot line for complaints related to Encroachment of lands, business premises, houses and writing of false deeds
1938
Women Help Line
1939
Customer Care Hot Line of Water Board
1948
To obtain information related to tobacco and alcohol
1954
Hot Line for Complaints on Bribery and Corruptions
1955
For public complaints on long distance private buses
1969
For emergency calls to Southern Express way Operations Center
1970
For inquiries of Pensioners